Jana Pohaničová, Doc.

Doc. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.

Rok narodenia: 1966

Štúdium architektúry absolvovala na Fakulte architektúry SVŠT v Bratislave roku 1989, od roku 1996 pôsobí na Ústave dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok FA STU v Bratislave. Dlhodobo sa venuje výskumu dejín architektúry na Slovensku a profilovo sa špecializuje na obdobie dejín architektúry 19. storočia. Je autorkou a spoluautorkou niekoľkých knižných monografií o dejinách architektúry na Slovensku (Architektúra na Slovensku, stručné dejiny; Rozmanité 19. storočie. Architektúra na Slovensku od Hefeleho po Jurkoviča; Slávne vily Slovenska; Ottov historický atlas Slovensko; Majstri architektúry a iné).

Je úspešnou riešiteľkou viacerých grantových projektov VEGA a KEGA, publikuje vo vedeckých aj v odborných časopisoch a v zborníkoch doma i v zahraničí. Jej odborný profil dopĺňajú bohaté ohlasy spojené s udelením viacerých ocenení: spoluautorsky sa podieľala na projekte Encyclopaedia Beliana, ktorý získal roku 2001 ocenenie Slovak Gold, roku 2009 bola ocenená v súťaži Vedec roka STU 2009 a Vedec roka SR 2009 za výskum, sumarizáciu a vyhodnotenie poznatkov o architektúre 19. storočia na Slovensku formou vedeckej monografie Rozmanité 19. storočie. Architektúra na Slovensku od Hefeleho po Jurkoviča (spoluautorka E. Lukáčová, Perfekt 2008), za čo ju ocenil aj Slovenský syndikát novinárov v sekcii vedecko-technickej literatúry. Ako členka autorského kolektívu získala prémiu Literárneho fondu za rok 2010 za dielo Ottov historický atlas Slovensko (ed. P. Kršák, Ottovo nakladatelství 2009).

V Trio Publishing jej vyšla kniha Výnimočné stavby dlhého storočia (2011).